loadingimg

Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REL Ltd. sp. z o.o. 


  

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

2.     Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

  

 DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1.     Sprzedawca – REL Ltd. Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku (80-051), ul. Sandomierska 34, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 583-000-82-52, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

2.     Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Nabywcom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: rel.redcart.pl, sklep.rel.com.pl.

3.     Nabywca – zarejestrowany Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.

4.     Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.

5.     Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.

6.     Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.

7.     Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

8.     Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.

9.     Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu. 

   

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1.     Nabywca będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

2.     Nabywca nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE.

3.     Nabywca może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

4.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o którym mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywcę warunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

5.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Nabywcę oraz wynikające z tego konsekwencje.

6.     Wykorzystywanie przez Nabywcę nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy.

7.     Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie. 

 

REJESTRACJA W SKLEPIE

1.     Umowę mogą zawierać jedynie zarejestrowani w Sklepie Nabywcy.

2.     W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Nabywcy.

3.     Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Nabywcę jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Nabywcy, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.

4.     W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Nabywcy podanych podczas rejestracji Nabywca powinien je zaktualizować przed kolejnym zakupem, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

5.     Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Nabywcy, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Nabywcy oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Nabywca ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

1.     Nabywca ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.

2.     Przed złożeniem zamówienia, Nabywca umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Nabywcy agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Nabywca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.

3.     Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Nabywca zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:

1.     adresu dostawy,

2.     sposobu dostawy,

3.     sposobu dokonania płatności za towar.

4.     danych do wystawienia faktury (jeśli jest wymagana)

4.     Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie Sprzedawcy, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez operatora platformy sklepowej, na której funkcjonuje sklep wyłącznie w celu wysyłania do niego zapytań dotyczących badania poziomu satysfakcji z zakupów w tym sklepie.

5.     Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Nabywcę Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Nabywcę.

6.     Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Nabywcy informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Nabywcy przez Sprzedawcę informacji o akceptacji zamówienia.

7.     W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę o warunkach wykonania usługi, w tym terminie jej realizacji oraz sposobu płatności za jej wykonanie.

 

ZAPŁATA CENY

1.     Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena,  koszty obsługi płatności oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

2.     Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty płatności i dostawy towaru do Użytkownika podane są oddzielnie.

3.     Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dodatkowych obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dodatkowych  uzależniona jest od opcji wybranych  przez Nabywcę.

4.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dodatkowych, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 

DOSTAWA

1.     Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.

2.     Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie dwóch dni roboczych od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci w ciągu siedmiu dni całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

3.     Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

4.     Nabywca powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę.

5.     Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.     Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.

2.     Reklamację należy składać w formie elektronicznej. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

1.     numer zamówienia,

2.     typ zgłoszenia (zwrot w ciągu 10 dni lub reklamacja),

3.     nazwę reklamowanego produktu,

4.     wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację (nie dotyczy zwrotu na podstawie ustawy z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów),

5.     imię i nazwisko,

6.     adres email oraz telefon kontaktowy

7.     adres na który na zostać wysłany towar po wymianie (po uwzględnieniu zasadności reklamacji).

3.     Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji jeśli wskazane przez Nabywcę dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Nabywcą.

4.     Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.

5.     O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub telefonicznie.

6.     Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2 w okresie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania.


Ważne:

Prosimy o nie wysyłanie paczek ze zwrotami lub towarami reklamowanymi bez akceptacji obsługi sklepu. Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych do nas za pobraniem. Wysłanie paczki bez powiadomienia obsługi sklepu znacznie skomplikuje i wydłuży proces rozpatrzenia reklamacji.
Sklep REL Ltd.  niezwłocznie dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania zostaje wystawiona faktura korygująca (jeśli wcześniej wystawiona była faktura). Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem pocztowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej Sklep niezwłocznie dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE

1.     Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywca będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług.

2.     W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca.

3.     W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu zapłaty za towar (usługę).

4.     Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem (przedsiębiorcą) nie jest możliwe:

1.     gdy świadczenie usługi rozpoczęto – za zgodą Nabywcy – przed upływem 10-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 1,

2.     w przypadku zakupu usług, których cena lub wynagrodzenie jest wyłącznie uzależniona od ruchu cen na rynku finansowym,

3.     w przypadku zakupu towarów lub usług o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (wykonanie produktu o parametrach podanych przez Nabywcę, sprowadzenie towaru wyłącznie dla Nabywcy wg podanych przez niego parametrów),

4.     w przypadku zakupu towarów lub usług, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

 

PRZERWY TECHNICZNE

1.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.

2.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

2.     W przypadku zawierania Umowy po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.

3.     We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

4.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2012-04-01